Privacybeleid en Algemene voorwaarden

Privacybeleid

Trends and Deals 4 You, gevestigd aan Beatrixlaan 4b, 4382XH Vlissingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website: https://trendsanddeals4you.com

Bedrijfslocatie. (geen fysieke winkel of bezoekadres)
Beatrixlaan 4b
4382XH Vlissingen
+31641781609
Chris van Antwerpen is de Functionaris Gegevensbescherming van Trends and Deals 4 You Hij/zij is te bereiken via email adres.

Trends and Deals 4 You verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@trendsanddeals4you.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Trends and Deals 4 You verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Trends and Deals 4 You analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Trends and Deals 4 You volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • Trends and Deals 4 You verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Trends and Deals 4 You neemt verantwoording op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Trends and Deals 4 You) tussen zit. Trends and Deals 4 You gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • betaalsysteem via Mollie (iDeal en andere mogelijke betaalmogelijkheden)
 • Winkelsysteem geïmplanteerd in de webshop die geautomatiseerd gegevens verzameld van de bezoeker, klant en eventuele orders.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Trends and Deals 4 You bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Factuur en betaalgegevens om aan onze verplichting volgens de wet en onze overheid te voldoen. De bewaartermijn is maximaal 5 jaar.

Trends and Deals 4 You verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Trends and Deals 4 You blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Trends and Deals 4 You gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar ons email adres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Trends and Deals 4 You zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Trends and Deals 4 You wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Trends and Deals 4 You neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via email adres.


Algemene voorwaarden:

Inhoudsopgave
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen


Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf
en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten
en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om
informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien
van de overeenkomst op afstand;
7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking
stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn
herroepingsrecht.
8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan
consumenten aanbiedt;
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de
ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten,
tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of
meer technieken voor communicatie op afstand;
10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten
van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte
zijn samengekomen.
11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.


Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Chris van Antwerpen,
Trends and Deals 4 You
Vestigingsadres: Beatrixlaan 4b, 4382XH, Vlissingen (dit is geen fysieke winkel, ophaal of
bezorgadres)
Website / webshop: https://trendsanddeals4you.com
E-mailadres: email adres.
KvK-nummer: 78436974
Btw-identificatienummer: NL003331859B19


Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Trends and Deals 4
You en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Trends
and Deals 4 You en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk
is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de
algemene voorwaarden bij Trends and Deals 4 You zijn in te zien en zij op verzoek van de
consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het
vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze
algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden
gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan
worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk
is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van
de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij
op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen
worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden
steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment
geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze
voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg
onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke
zoveel mogelijk benaderd.
6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden
beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze
voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.


Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,
wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. Trends and Deals 4 You is gerechtigd het aanbod te wijzigen en
aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Trends and Deals 4
You gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de
aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het
aanbod bind Trends and Deals 4 You niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen
aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden
producten. Trends and Deals 4 You kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact
overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten
en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in
het bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de eventuele kosten van verzending;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen
daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Trends
and Deals 4 You de prijs garandeert;
• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het
gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een
andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte
communicatiemiddel;
• of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke
wijze deze voor de consument te raadplegen is;
• de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door
hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en
indien gewenst herstellen;
• de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan
worden gesloten;
• de gedragscodes waaraan Trends and Deals 4 You zich heeft onderworpen en de
wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan
raadplegen; en
• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.


Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het
moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij
gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt
Trends and Deals 4 You onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de
aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Trends
and Deals 4 You is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Trends and Deals 4 You
passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische
overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument
elektronisch kan betalen, zal Trends and Deals 4 You daartoe passende
veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Trends and Deals 4 You kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de
consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en
factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op
afstand. Indien Trends and Deals 4 You op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om
de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag
te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Trends and Deals 4 You zal bij het product of dienst aan de consument de volgende
informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke
manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen.
6. Het e-mail adres van de vestiging van Trends and Deals 4 You waar de consument met
klachten terecht kan.
7. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht
gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
herroepingsrecht.
8. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop.
9. De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Trends and Deals
4 You deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de
overeenkomst.
10. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur
heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
11. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op
de eerste levering.
12. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van
voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.


Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst
zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in
op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de
consument aangewezen en aan Trends and Deals 4 You bekend gemaakt.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor
zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de
consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal de consument het product met alle
geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en
verpakking aan Trends and Deals 4 You retourneren, of conform de gestelde redelijke en
duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht
dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Trends and Deals
4 You. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels e-mail adres. Nadat de
consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht dient
de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat
de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van
verzending. (standaard Track & Trace)
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft
gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Trends
and Deals 4 You heeft teruggezonden, is de koop een feit.
Bij levering van diensten:
5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van
het aangaan van de overeenkomst.
6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de
door Trends and Deals 4 You bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte
redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de
kosten van terugzending voor zijn rekening. (standaard Track & Trace)
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Trends and Deals 4 You dit bedrag zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel
de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Trends and Deals 4 You of
sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.


Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. Trends and Deals 4 You kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor
producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt
slechts indien Trends and Deals 4 You duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten
van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
3. die door Trends and Deals 4 You tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van
de consument;
4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
6. die snel kunnen bederven of verouderen;
7. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Trends
and Deals 4 You geen invloed heeft;
8. voor losse kranten en tijdschriften;
9. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de
verzegeling heeft verbroken.
10. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
11. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
12. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een
bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
13. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen
voordat de bedenktijd is verstreken;
14. betreffende weddenschappen en loterijen.


Artikel 9 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg
van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan Trends and Deals 4 You producten of diensten waarvan
de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Trends and
Deals 4 You geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid
aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij
het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien Trends and Deals 4 You dit bedongen heeft en:
5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de
dag waarop de prijsverhoging ingaat.
7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
8. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk –
en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Trends and
Deals 4 You niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.


Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
1. Trends and Deals 4 You staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
overeengekomen staat Trends and Deals 4 You er tevens voor in dat het product geschikt is
voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door Trends and Deals 4 You, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af
aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst
tegenover Trends and Deals 4 You kan doen gelden.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering
aan Trends and Deals 4 You per e-mail te worden gemeld. Terugzending van de producten
dient te geschieden – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verpakking en in
nieuwstaat verkerend.
4. De garantietermijn van Trends and Deals 4 You komt overeen met de
fabrieksgarantietermijn. Trends and Deals 4 You is echter te nimmer verantwoordelijk voor
de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de
consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van
de producten.
5. De garantie geldt niet indien:
• De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door
derden heeft laten repareren en/of bewerken;
• De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of
anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van
Trends and Deals 4 You en/of op de verpakking behandeld zijn;
• De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de
overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de
toegepaste materialen.


Artikel 11 – Levering en uitvoering
1. Trends and Deals 4 You zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling
van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft
gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal Trends and
Deals 4 You geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen
uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan, met een langere leveringstermijn. Indien de
bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan
worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling
geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst
zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument
geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op
schadevergoeding.
5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Trends and Deals 4 You het
bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen
na ontbinding, terugbetalen.
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Trends and Deals 4
You zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de
bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel
wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Trends and Deals 4 You.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Trends and Deals 4
You tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan
Trends and Deals 4 You bekend gemaakte, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt
tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te
allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en
een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot
het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen
tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe
overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
•te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip
of in een bepaalde periode;
• tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
• altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Trends and Deals 4 You voor zichzelf
heeft bedongen.
Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend
worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan
en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften
stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de
consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen
met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden
verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten
hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de
overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van
dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van
dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt
niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of
kennismakingsperiode.
Duur
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een
jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand
opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de
overeengekomen duur verzetten.


Artikel 13 – Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde
bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als
bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst,
vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft
ontvangen.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan Trends and Deals 4 You te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft Trends and Deals 4 You behoudens
wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte
redelijke kosten in rekening te brengen.


Artikel 14 – Klachtenregeling
1. Trends and Deals 4 You beschikt over een voldoende bekend gemaakte
klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en
duidelijk omschreven worden ingediend bij Trends and Deals 4 You, nadat de consument de
gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij Trends and Deals 4 You ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen
gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar
langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Trends and Deals 4 You binnen de termijn van 14
dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument
een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat
vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Trends and Deals 4 You.
6. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform
(http://ec.europa.eu/odr).
7. Een klacht schort de verplichtingen van Trends and Deals 4 You niet op, tenzij Trends and
Deals 4 You schriftelijk anders aangeeft.
8. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Trends and Deals 4 You, zal Trends and
Deals 4 You naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.


Artikel 15 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen Trends and Deals 4 You en de consument waarop deze
algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.


Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten
nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze
dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager.


07-2020 Trends and Deals 4 You

Begin chat
Kan ik je helpen?